آگهی در سايت عصر نو
 
محل آگهی مدت هزينه
قسمت بالای صفحه يک هفته
يک ماه
بيش از يک ماه
۶۵ يورو
۲۰۰ يورو
هر ماه ۱۵۰ يورو
قسمت چپ صفحه يک هفته
يک ماه
بيش از يک ماه
۴۰ يورو
۱۳۰ يورو
هر ماه ۱۰۰ يورو
در بين مطالب يک روز
يک هفته
۲۰ يورو
۱۰۰ يورو

برای ارسال آگهی و دريافت اطلاعات بيشتر با آدرس زير تماس بگيريد
webmaster@asre-nou.net