عصر نو
www.asre-nou.net

نسل بعدی فمینیسم در ایران

سخنران: ژانت بائر
زمان: استثنا پنجشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین

Mon 2 07 2018

دعوت به جلسه

نسل بعدی فمینیسم در ایران

سخنران: ژانت بائر

مردم شناس و محقق حوزه زنان در امریکا که بیش از چهار دهه مسائل زنان ایرانی یکی از دغدغه های اوست.

سخنرانی به زبان فارسی است

زمان: استثنا پنجشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین

پخش مستقیم برنامه در این صفحه

نسل بعدی فمینیسم در ایران / ژانت بائر
https://www.facebook.com/