عصر نو
www.asre-nou.net

مستند جنایات و مکافات

(نگاهی به تاریخ شکنجه و اعتراف در ایران)
Wed 16 05 2018

حمید حمیدی

با پوزش از تمامی عزیزان،اعلام میدارم،نمایش مستند درشنبه ۱۹ می در هانوفر،به دلیل مشکلات فنی سالن، برگزار نمی شود.به همین منظور لینک مستند جنایات و مکافات(نگاهی به تاریخ شکنجه و اعتراف در ایران) در دو بخش:

شکنجه و اعتراف در دوران پهلوی
شکنجه و اعتراف در حکومت اسلامی

پیشکش به شما عزیزان انتشار عمومی خواهد یافت .
مشتاقانه در انتظار دریافت انتقادات و نظرات شما خواهم بود.
حمید حمیدی

بخش اول بخش ادوم مستند جنایات و مکافات(شکنجه و اعتراف در دوران پهلوی)بخش ادوم بخش ادوم مستند جنایات و مکافات(اعتراف و شکنجه در دوران جکومت اسلامی)