عصر نو
www.asre-nou.net

خانه همبستگی مهرـ کلن
ترور احمد نیسی شهروند ایرانی ساکن هلند را محکوم می‌کند!


Tue 14 11 2017این ترور توسط هر کس و یا هر جریانی و با هرنیتی که انجام شده محکوم است.

ترور هیچ مشکل اجتماعی و سیاسی را حل نمی‌کند.

تاکنون پلیس هلند اطلاعی در مورد افراد و یا نیروهایی که دست به این جنایت زده‌اند منتشر نکرده است. اما جدا از اینکه چه کسانی، با چه انگیزه‌ای دست به این کار زده‌اند کشتن و اعدام انسا‌ن‌ها همواره محکوم است.

امید آن‌که سازمانهای سیاسی و مدنی، به ویژه سازمانهای حقوق بشری، یک صدا این جنایت را محکوم نمایند.

خانه همبستگی مهر، کلن

آبان ماه