عصر نو
www.asre-nou.net

گفت و گوی تلویزیون برابری با حسن حسام و بهروز فراهانی

نگاهی دیگر به انقلاب اکتبر در صدمین سالگردش


Sun 12 11 2017در صدمین سالگرد انقلاب اکتبر، میزگرد یونس با بهروز فراهانی وحسن حسام درباره انقلاب اکتبر، نگاهی دیکر به انقلاب اکتبر و درسهای آن دارد. انقلابی که جهان را تکان داد و اندیشه های آزادیخواهانه وبرابری طلبانه ، طبقه کارگر وجنبش کارگری، سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستی، حزب و رابطه اش با قدرت دولتی، درهم شکستن ماشین قدرت دولتی و وظایف پرولتاریا، اصلاح وانقلاب، برابری زن ومرد، اصلاحات ارضی ، حق تعیین سرنوشت خلقها و... را بین المللی کرد. اما این انقلاب شکست خورد. چرایی این انقلاب، چرایی شکست ها و... تاثیرات آن در عرصه داخلی و بین المللی و... مورد بحث این میزگرد است که دردو بخش ادامه خواهد یافت. امید که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد.