logo

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس

به حمایت ازاعتراضات برحق مردم برخیزیم

سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۲ ژانويه ۲۰۱۸

ما نیزبرآنیم که نظام جمهوری اسلامی بنا بر ساختار سیاسی حقوقی و حقیقی اش،که برفرازش ولایت فقیه قراردارد، و بنا بر رفتار تاکنونی اش، ظرفیت اصلاح ساختاری ندارد. جنبش اخیرمردم نشان داده است که درپی تجارب گذشته، مردمان هرچه بیشتری درمی یابند که راه حل قطعی مشکلات عدیده ای که جامعه مارااحاطه کرده است از رهگذر برکناری این نظام واستقرارنظامی دموکراتیک ومبتنی برتفکیک دین ودولت وبرپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر ودرشکل جمهوری می گذرد.
چندروزی ازتظاهرات اعتراضی مردم به تنگ آمده ازوضع موجود می گذرد.این اعتراضات که ازشهرمشهد ودراعتراض به وضع بد اقتصادی وگرانی وفساد فراگیرآغازشده بود ظرف سه روزبه دیگرشهرهای کشورگسترش یافت.اعتراضات خصلت سراسری یافت وشعارهاجنبه سیاسی پیداکردندوبسرعت ازنقد گرانی وفساد مالی به نقد سیاست سرکوب واختناق،قوه قضائیه فاسد وغیرمستقل،صداوسیمای رژیم، نقدماجراجوئی های مملکت برباده رژیم درسطح منطقه وتحمیل هزینه های آن برمردم فراروئیدند،وعلاوه بردولت روحانی، دیکتاتوری ولی فقیه رانشانه گرفتند ولزوم گذرازنظام جمهرری اسلامی به نظامی دموکراتیک ومبتنی برجمهوری ایرانی رافریادگرشدند.

جنبش اعتراضی کنونی که ریشه دروضعیت فاجعه بارتحمیل شده به جامعه ومردم درنتیجه سیاست ها وعملکرد های جمهوری اسلامی دارد ازهمان ابتدابامخالفت همه جناح بندی های رژیم مواجه گشت:موضع سرکوبگرانه ولی فقیه ونهادهای تابعه او،باوجودسکوت معنی دارش،برکسی پوشیده نیست؛جهانگیری معاون حسن روحانی آنرانتیجه توطئه مخالفین دولت روحانی درطیف اصول گرایان دانست؛وزیرکشور با غیرقانونی خواندن اعتراضات،به سلاح شناخته شده ارعاب وتهدید وسرکوب تشبث جست؛بخشی ازچهره های شاخص اصلاح طلبان مذهبی نیزهمپای این دوازدسیسه چینی مخالفین وغیرقانونی بودن تظاهرات سخن راندند!بخشی بسیارکوچکی ازدست انرکاران رژیم سیاست میانی اتخاذکردند.ولی علیرغم این تهدید ها ،جنبش اعتراضی مردمان به تنگ آمده ازوضع موجود روبه گسترش نهاد.اجتناب ازطرح شعارهای مذهبی وپافشاری اکید برخصلت مسالمت آمیزاعتراضات ازجمله خصوصیات مثبت این اعتراضات بود ونشان ازهوشیاری ودوراندیشی سازمانگران آن داشت .

دراین اعتراضات اقشاروطبقات مختلف ومحروم جامعه،کارگران وبیکاران،معلمان وکارمندان،دانشجویان وجوانان،زنان وبازنشستگان ومال باختگان،حضورداشته اند.داده های عینی موجود نشان ازخودانگیخته بودن این جنبش وفقدان رهبری سازمان یافته درآن دارد.اینکه جنبشی،درشرایط سرکوب واختناق، به این سرعت پا بگیرد وجنبه سراسری پیداکند وشعارهای آزادی خواهانه آن به این ترتیب رادیکالیزه شوندوولی فقیه وکل نظام رانشانه بگیرد نشان ازرشد آگاهی جامعه وبویژه جوانان نسبت به دموکراسی وموانع اصلی دستیابی به آن درکشورمادارد.

با این تظاهرات،مرحله تازه ای درجنبش مبارزاتی مردم ایران آغازگشته است.مردم ما درادامه جنبش 88 وباتکیه برتجارب گذشته،گام های تازه تری به جلوبرمی دارند.جنبش کنونی درآغازراه قراردارد وتادست یابی به اهداف خویش راه طولانی وپرفرارونشیبی رابایدطی کند.تامین ادامه کاری این جنبش وتقویت پایه های آن ازطریق جلب اقشاروطبقات هرچه بیشتر به صفوف خود کاربسیاردشواریست که درمقابل آن قراردارد.موانع ومشکلات،مثل تمامی جنبش های مشابه،زیادند وغلبه برآنها درگروهوشیاری ودرایت ودوراندیشی خاصی است. این جنبش، همه گرایشات وهمه آنانی که نسبت به استفاده ابزاری ازدین معترضند، وهمه آنانی که دل درگروی استقراردموکراسی وآزادی در کشوروگردش جامعه درمسیرتوسعه وپیشرفت وعدالت دارند را بسوی خود فرامی خواند.درهمین راستاهاست که هوشیاری تاکنونی درپافشاری برخصلت مسالمت آمیزاعتراضات،اجتناب ازطرح شعارهای مذهبی،نیفتادن دردام رادیکالیسم کوروبدون پشتوانه کافی، می باید درهرقدم مدنظرفعالان این جنبش قرارگیرد.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس همواره ازحق دموکراتیک مردم ایران برای طرح مطالبات اقتصادی وسیاسی به طرق مسالمت آمیزدفاع کرده ومی کند.به نظرما نافرمانی مدنی ومقاومت مدنی درمقابل رژِیم سرکوبگری که ابتدائی ترین حقوق شهروندان رانقض کرده است حق دموکراتیک مردم ایران است. درنظام فقاهتی موجود اساسا راهی برای طرح وتحقق خواست ها و مطالبات سیاسی وآزادیخواهانه شهروندان واصلاح اموروجود ندارد. ما نیزبرآنیم که نظام جمهوری اسلامی بنا بر ساختار سیاسی حقوقی و حقیقی اش،که برفرازش ولایت فقیه قراردارد، و بنا بر رفتار تاکنونی اش، ظرفیت اصلاح ساختاری ندارد. جنبش اخیرمردم نشان داده است که درپی تجارب گذشته، مردمان هرچه بیشتری درمی یابند که راه حل قطعی مشکلات عدیده ای که جامعه مارااحاطه کرده است از رهگذر برکناری این نظام واستقرارنظامی دموکراتیک ومبتنی برتفکیک دین ودولت وبرپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر ودرشکل جمهوری می گذرد.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس دوشنبه 11دی1396 – 1 ژانویه 2018

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد