logo

چهار شعر

به استقبال روز دانشجو

يکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۳ دسامبر ۲۰۱۷

خالد بایزیدی(دلیر)

kahled-bayazidi1.jpg
1-
روزدانشجو روز یاران بود
روزخورشید با اندوه بی قراران بود
روز رهایی از اسارت
روزمبارزه و مقاومت
روز شکستن قفل وزنجیر
روز لبخند در نگاه اسیر
روز برچیدن ظلم و ستم
روز شادی فارغ از اندوه وغم
روز شاد کردن روح شهیدان
روز رهایی از دام صیا دان
روز پرواز ورهایی وامید
پایان شب سیه روزی سپید
روز سردادن بانگ آزادی
روز شور وشوق وشادی
اسب را زین کردن
جان را فداساختن
ایران را از دست دشمنان
رها ساختن
روز دانشجو روز همبستگی واتحاد
به انداز سوت کارخانه ها فریاد

2-
کوردلان
هرشباهنگام
خورشیدرا
درفاصله های کوتاه
به سلاخی می فرستند
غافل که
سپیده دم
برگستره ی عالم
طلوع می کند

3-
دانشجویان مبارز برخیزید
آتش شور وعشق برافروزید
گاه!...گاه بیداری است
دربندان را بی قراری است
به وسعت شب فریاد کن
هم رزمان رفته را یاد کن
وقت...وقت بیداری است
ستمدیدگان را وقت یاری است
در دلها شوروشوق برانگیز
چون کاوه ی آهنگربرخیز
ضحاک خون آشام را نابودکن
شهررا سرشارازشادی وعودکن

4-
ای کاوه های شهربرخیزید
ای مسیح های دهربرخیزید
پرندگان دربندراوقت آزادی است
سرزمین ویرانه راوقت آبادی است
مردان زنان چشم به انتظارند
به امیدپیوندوشورش وپیکارند
دیگربیزارندازاین ضحاکان
ازاین تشنه به خون جوانان
برخیزید! اسب را زین کنید
رفع فتنه ودروغ وآزوکین کنید
این پیغمبران دروغین را
این دشمنان ایران زمین را
نابود کنید
آری هرچه ظلم است
آتش ودودکنید
ایران ویرانه را
برای همیشه آبادکنید
دربندان راآزادکنید
مردان وزنان راشادکنید
عشق رابه وسعت جهان فریادکنید


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد